درباره ما

شرکت اورست گامان آرتین حاصل یک رفاقت چندین ساله است. رفاقتی که از جوانی آغاز شد و در محیطهای کاری
تجاری گسترش پیدا کرد. شوق ورود به بازار کار در کنار حفظ روابط دوستانه، باعث شد رویای همکاری در سر
بپرورانیم. امید داشتیم بتوانیم ارتباط سالم و سازندهای که در فضای دوستی برقرار کردهایم، در یک محیط کاری نیز ایجاد
کنیم. محدودیتهای مختلف مانع از این شد که همکاری به سرعت محقق شود. شاید تقدیر این بود که سالها در فضاهای
متفاوت کار کنیم، تجربههای تلخ و شیرینی را پشت سر بگذاریم، تخصصهای متنوعی کسب کنیم و آنگاه با اندوختهای
کاملتر گرد هم بیاییم. این چنین شرکت اورست گامان آرتین با انگیزهای واقعی تولید و تجارت بین المللی و اشتغال آفرینی
شکل گرفت

اکنون از سال 1395 این اعضا مرحلهای دیگر از رشد را در کنار هم تجربه میکنند. در طی این مدت، تیم ما درک
مشترکی از یکدیگر و هویت تجاری دست یافتهاند که حاصل آن یک هماهنگی سازنده و ارگانیک است. ما همچنین در
شیوه ارتباط با شما نیز تجربه زیادی کسب کردهایم. اکنون از ارتباط با شما حس اعتماد دریافت میکنیم. اعتمادی که در ما
انگیزهای مضاعف برای ادامه راه ایجاد میکند
شرکت ما همکاری بسیار خوبی با شرکت های داخلی و خارجی با برند های معروف در داخل ترکیه،روسیه و کشورهای
حاشیه خلیج فارس داشته است که به جهت اصل رازداری و اعتماد از نام بردن اسامی آنها معذوریم.

ماموریت و اهداف

شرکت ما طی سالها همکاری و تجارب با نخل داران جنوب ایران توانسته شرایطی را فراهم کند که محصوالت دستچین و
عرضه شده در بازارهای داخلی و خارجی در ردیف باکیفیت ترین تولیدات باشد و اکنون با تکمیل زنجیره تولید و دستیابی
به فناوری های جدید در حوزه فراوری و بسته بندی های جذاب و متنوع محصوالت کشاورزی از جمله خرما جای خود
را در بازارهای جهانی باز کرده است
ما توانسته ایم با استفاده از تجارب نخبه های این صنعت و به کار بردن دستگاه های جدید و به روز . نیروی کار
متخصص و متعهد همکاری و تعامل با کشورهای منطقه داشته باشیم.
بسته بندی خرما های مضافتی . ربی . پیارم . کلوته . کبکاب . زاهدی . مجول . آلویی . و استعمران تنها بخشی از
محصوالت شرکت اورست گامان آرتین به شمار می رود.
در این شرکت زمینه بسته بندی محصوالت با نشان تجاری مشتریان فراهم است همچنین ارائه نمایندگی فروش در
کشورهای منطقه غرب آسیا و نقاط مختلف جهان یکی دیگر از رویکرهای این شرکت در حوزه تجارت بین الملل است.